بنام خدا
Farabi Logo

Graduate School of Management

*ترم سوم مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت صنعتی*


  اخبار سامانه

  عکس مدیر اجرایی
  مهم- تغییر آدرس سامانه ها
  از مدیر اجرایی در شنبه، 2 بهمن 1395، 11:45 صبح
   

  *اطلاعیه مهـم*

  کلیه کاربران از تاریخ2بهمن ماه 1395 برای ورود به سامانه آموزشی به آدرس زیر مراجعه نمائید

  www.farabi-ac.ir/mit