بنام خدا
Farabi Logo

Graduate School of Management

*ترم سوم مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت صنعتی*


  اخبار سامانه

  Picture of مدیر اجرایی
  مهم- تغییر آدرس سامانه ها
  by مدیر اجرایی - Saturday, 2 Bahman 1395, 11:45 AM
   

  *اطلاعیه مهـم*

  کلیه کاربران از تاریخ2بهمن ماه 1395 برای ورود به سامانه آموزشی به آدرس زیر مراجعه نمائید

  www.farabi-ac.ir/mit