خبرهای سایت

زمانبندي ثبت نام - شهريه ترم سوم (همه رشته ها)

 
عکس مدیر اجرایی
زمانبندي ثبت نام - شهريه ترم سوم (همه رشته ها)
از مدیر اجرایی در Sunday، 8 Mordad 1396، 8:59 AM
 

شهريه ترم سوم

جدول محاسبه شهريه | درس هاي ترم سوم

---------------------------

زمان ثبت نام: 25 تا 31 شهريور ماه

شروع ترم: 1 مهر ماه