خبرهای سایت

پذيرش مقاله در کنفرانس

 
عکس مدیر اجرایی
پذيرش مقاله در کنفرانس
از مدیر اجرایی در Monday، 12 Tir 1396، 3:57 PM
 

توجه
یذیرش مقاله با تائید موسسه آموزش عالی فارابی

 دانشجویان می توانند پذیرش مقاله خود در همایش های معرفی شده را از طریق موسسه فارابی همراه با تخفیف ویژه انجام دهند.