خبرهای سایت

معرفي کنفرانس

 
عکس مدیر اجرایی
معرفي کنفرانس
از مدیر اجرایی در Monday، 12 Tir 1396، 7:24 AM
 

اولین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی

|کليک کنيد|

 -------------

اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری، راهکارها و چالش ها

|کليک کنيد|